adatkezelési tájékoztató


Levantex Kft. 
(telephely: 1044 Budapest, Ipari Park u. 2.)


1. BEVEZETÉS

A Levantex Kft. (telephely: 1044 Budapest, Ipari Park u. 2.) és kapcsolt vállalkozásai - a továbbiakban Adatkezelő - mindenben megfelel a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.), illetőleg a jelen tájékoztatóban foglaltaknak. 

Jelen adatkezelési tájékoztató megtalálható az Adatkezelő honlapján, mely a www.iveco-levantex.hu címen érhető el. Az Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmát bármikor módosíthatja, melyről az érintetteket kellő időben tájékoztatja.  


2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Levantex Kft.
Telephely és levelezési cím: 1044 Budapest, Ipari Park u. 2.
Telefonszám: +36 1 435 3000
Email cím: levantex@iveco-levantex.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-57569/2012 (hírlevél küldés)


3. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Érintett: 
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: 
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 

Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: 
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: 
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: 
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.


4. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Különleges adat az Infotv. 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, valamint az egészségi állapotra vonatkozó adat esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintett a rá vonatkozó adatok kezeléséhez adhatja a hozzájárulását.

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, illetőleg adatok közlése céljából. A megkeresés csak olyan személyes adatra és olyan mértékben vonatkozhat, mely a megkeresés céljának a megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 


5. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA

Az Adatkezelő szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, a személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak. 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő webáruházának felhasználóinak azonosítása; megrendelések leadásának lehetővé tétele, tartalmuk meghatározása és módosítása; megrendelések és egyéb tranzakciók teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése; a megrendeléseket érintő kapcsolattartás; valamint a hírlevélre feliratkozók számára, rendszeres időközönként, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevél küldése.
Az adatok kezelésének a jogalapja az érintett hozzájárulása, különös tekintettel az Infotv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.  

6. A KEZELT ADATOK KÖRE

6.1. Regisztráció, felhasználói fiók létrehozása:

Természetes személy felhasználó esetében:
név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, cím (számlázási és szállítási), telefonszám

Nem természetes személy felhasználó esetében:
regisztráló neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, cégnév, adószám, bankszámlaszám, cím (számlázási és szállítási), kapcsolattartó neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszám, fax szám

6.2. Hírlevél feliratkozás:

Feliratkozó neve és e-mail címe. 

6.3. Cookie-k (sütik):

A www.iveco-levantex.hu weboldalon tett látogatása során úgynevezett cookie-kat (“sütiket”) helyezünk el számítógépén.

Mik azok a cookie-k?

A sütik apró file-ok, amelyek információt tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a látogatott oldal kapcsolatáról. Ezek a file-ok lehetővé teszik az egyes felhasználók megkülönböztetését, de nem alkalmasak a felhasználók azonosítására.

Milyen típusú cookie-kat használunk?

Teljesítmény méréséhez szükséges cookie-k

Weboldalunkat folyamatosan fejlesztjük és javítjuk látogatóink számára. A Google Analytics sütikkel információt gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hová kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, stb. Ezek a sütik személyek beazonosítására nem alkalmasak.

Hogyan ellenőrizheti / tilthatja le a cookie-kat?

A cookie-kat a böngészőjében bármikor testre szabhatja vagy törölheti. A legtöbb böngésző a cookie-kat automatikusan, alapértelmezettként elfogadja. További információért a cookie-k kezelésről kérjük, keress fel böngészője Beállítások és Segítség menüpontját vagy tájékozódjon az alábbi honlapokon:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu
Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti


7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Valamennyi érintett kérheti saját személyes adatainak pontosítását, illetve a jogviszony megszűnését követően a törlését. 
Az érintett a levantex@iveco-levantex.hu e-mail címen tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve jogosult a jogai érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulni.


8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a felhasználói fiók törléséig tart. A felhasználói fiók érintett általi törlésére azonnal, Szolgáltató általi törlésére az érintett törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő munkanapon kerül sor. A felhasználói fiók automatikus törlésre kerül az érintett által leadott utolsó megrendelést követő 5 év múlva.

A hírlevél feliratkozás során megadott adatok kezelése a feliratkozással kezdődik és a leiratkozásig tart. Az adatok törlésére az érintett törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő munkanapon kerül sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.  


9. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az érintett elfogadja, hogy személyes adatait az Adatkezelő továbbíthatja a kapcsolt vállalkozásainak, melyek a következők:

Adatfeldolgozók megnevezése

Cégnév Cím Tevékenység
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Csomagok kézbesítése
24H Logistics Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10. Csomagok kézbesítése

Mindezeken túlmenően az Adatkezelő adminisztrációs feladatai megkönnyítése érdekében egyes adatkezelési műveletek elvégzése céljából a személyes adatok meghatározott részét vagy egészét általa megbízott adatfeldolgozó, alvállalkozó, teljesítési segéd részére továbbíthatja.  


10. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, elveszéstől, illetőleg minden lehetséges fenyegetéstől. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok fizikai védelméről.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban észrevétele merülne fel, kérjük jelezze azt az levantex@iveco-levantex.hu e-mail címen.