Általános  szerződési feltételek, jogok és feltételek.
 

A LEVANTEX KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZőDÉSI FELTÉTELEI
WEBOLDALON KERESZTÜL TÖRTÉNő ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTÉSHEZ


A jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Levantex Kft. (székhely: 2600 Vác, Görgey Artúr utca 29. fszt. 1., fióktelep: 1044 Budapest, Ipari Park utca 2.,cégjegyzékszám: Cg. 13-09-073866; adószám: 12207675-2-13, a továbbiakban: Eladó), és az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: Vevő; az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a Felek) weboldalon keresztül történő alkatrész-értékesítéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Az ÁSZF hatálya, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területéről nyújtott, illetve a Magyarország területére irányuló minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.iveco-levantex.hu/webshop weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházban (a továbbiakban: Áruház) keresztül történik.

1.2. Az Áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Áruházban történő vásárlást bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult kezdeményezni, amennyiben (személyesen vagy képviselője útján) érvényesen és sikeresen regisztrál a Weboldalon, és a jelen ÁSZF-ben foglaltakat – továbbá fogyasztónak minősülő Vevő esetében a szerződéskötést megelőző tájékoztatásban foglaltakat – magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.4. A Felek közötti szerződés a Vevő megrendelő adatlap szerinti ajánlatának Eladó általi visszaigazolásával jön létre.

2. Regisztráció

2.1. Regisztrációra az Áruház főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor.

2.2. Az Eladót a Vevő által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszót elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A tévesen, illetve pontatlanul közölt adatok módosítását a Vevő a következő e-mailcímre küldött elektronikus levélben kezdeményezheti: alkatresz@iveco-levantex.hu.Az Eladó az adatok pontosítása iránt az erre vonatkozó e-mail megérkezését követő kettő (2) munkanapon belül intézkedik.

3. Megrendelés

3.1. Az alkatrészek lényeges tulajdonságaival, jellemzőivel, használatukra vonatkozó utasításokkal kapcsolatos kérdésekbenaz Eladó ügyfélszolgálata az alábbi elérhetőségeken és időtartamok alatt áll rendelkezésre; telefon: 061-435-3000 (hétfőtől péntekig 7.00-17.00 óráig, e-mail: alkatresz@iveco-levantex.hu.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott alkatrész mellett feltüntetett összeg, amely – ha nincs külön jelölve –, az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az alkatrészek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. Az Eladó ajánlati felhívása az ár tekintetében visszavonásig, illetve annak 3.4. pont szerinti módosításáig van érvényben.

3.3. Ha a megrendelést követően olyan jogszabályváltozás kerül elfogadásra, vagy olyan hatósági intézkedés meghozatalára kerül sor (deviza-, vám-, adó-, illetékváltozás stb.), amely az árat kényszerűen érinti, az Eladónak jogában áll az árat egyoldalúan módosítani, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben a jogszabályváltozás vagy az állami, hatósági intézkedés azt indokolja.

3.4. Az Eladó fenntartja az Áruházból megrendelhető alkatrészek árai változtatásának jogát. A módosítás a már megrendelt alkatrészek vételárát nem érinti, az a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

3.5.Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár szerepel a Weboldalon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra (például az alkatrész közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0,- Ft” vagy „1,- Ft” összegű ár), az Eladó nem köteles az alkatrészt a téves (hibás) áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges (helyes) áron történő szállítást. Ebben az esetben, ha a Vevő az Eladó által közölt tényleges (helyes) áron nem kívánja megvásárolni az alkatrészt, az ár közlésétől számított nyolc (8) napon belül közölt, az Eladónak címzett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállhat.

3.6. A megrendelést az Eladó csak a Weboldalon keresztül regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. Az Eladót a Vevő által tévesen, illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.7. A Vevő a megrendelés során tett nyilatkozatával a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.8. Az Eladó a Vevő megrendelésének (ajánlatának) megérkezését követően köteles a Vevő részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben az Eladó a Vevő megrendeléséről kettő (2) munkanapon belül nem küld visszaigazolást, a Vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.9. Az alkatrész a teljes vételár kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonában marad.

3.10. A Felek rögzítik, hogy a Vevő fizetési kötelezettségét akkor tekintik teljesítettnek, amikor az Eladó az alkatrész teljes bruttó vételárát kézhez kapta, vagyis a készpénzt az Eladó, illetve a szállítást végző személy részére átadta, illetve az átutalást a bank az Eladó bankszámláján jóváírta.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Az Áruházban kiválasztott és megrendelt alkatrészeket az Eladó a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. A megrendelt alkatrészeket a Vevő – előzetes jelzése alapján – személyesen is átveheti az Eladó fióktelepén.

4.2. Az Eladó az Áruházban kiválasztott és megrendelt alkatrészeket a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő napon (az alkatrészek raktáron való rendelkezésre állása függvényében),, előre egyeztetett szállítási időintervallumon belül, munkanapokon reggel 9.00 és délután 17.00 óra között szállítja házhoz saját szállítóeszközzel vagy harmadik személy igénybevételével. Meghatározott órára történő kiszállítást az Eladó csak a Vevő erre vonatkozó igényének kifejezett, Eladó általi írásbeli visszajelzése esetén vállal.

4.3. A Vevő köteles a személyes átvételkor, illetve a szállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni. A szállítással, illetve az átvett tételekkel kapcsolatos kifogásokról a Vevő kérésére az Eladó (illetve amennyiben a szállítást nem az Eladó végzi) a szállítást végző személy jegyzőkönyvet vesz fel.

4.4. Amennyiben a Vevő nem veszi át az alkatrészt (alkatrészeket) az egyeztetett időben, az Eladónak jogában áll elállni a szerződéstől és kárainak, illetve költségeinek megfizetését követelni. Amennyiben a Vevő az egyeztetett időben az alkatrészt (alkatrészeket) nem veszi át, az alkatrésszel (alkatrészekkel) összefüggő összes teher, kockázat és a kárveszély átszállnak a Vevőre, az Eladó pedig jogosult az átvétel időpontjáig felmerült tárolási díjat felszámolni és egyéb kárainak megtérítését követelni.

4.5. A szállítás Vevő által fizetendő díja Magyarország területén belül: *Házhozszállítás díjszabása Budapesten belül:

  • 25.000 Ft alatti IVECO alkatrész megrendelése esetén a szállítás díja nettó 1500 Ft/rendelés (a kiszállításhoz szükséges minimális rendelési összeg nincs meghatározva)
  • 25.000 Ft feletti IVECO alkatrész megrendelése esetén a szállítás ingyenes

IVECO alkatrész házhozszállítás díjszabása Budapesten kívül (szerződött futárszolgálattal):

  • 25.000 Ft alatti megrendelés esetén: nettó 1500 Ft/rendelés maximum 50 kg-ig
  • 25.000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítás ingyenes maximum 50 kg-ig
  • 50 kg feletti csomag: nettó 3.500 Ft/rendelés
  • Szombati kézbesítés: nettó 5.000 Ft/rendelés 50 kg-ig, nettó 15.000 Ft/rendelés 50 kg felett

Az Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja. A módosítás a már megrendelt alkatrészek szállításának díját nem érinti, az a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Nettó 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint rendelési összeg felett az Eladó nem számít fel kiszállítási díjat, azt az Eladó magára vállalja.

4.6. A Vevő az alkatrész (alkatrészek) vételárát a szállítással, illetve személyes átvétellel egyidejűleg, készpénzben köteles megfizetni az Eladó részére. A Felek erre vonatkozó, külön írásbeli megállapodása esetén az Eladó – meghatározott összeg erejéig – kedvezményként biztosíthatja a Vevő részére az általa megrendelt alkatrészek vételárának átutalással történő kiegyenlítését. Az átutalással történő fizetés feltételeit a Felek külön megállapodása tartalmazza.

4.7. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy átutalással történő fizetés esetén,amennyiben a megrendelés szerinti alkatrész (alkatrészek) ellenértékét a megrendelés elküldésétől számított huszonnégy (24) órán belül nem fizeti ki, a megrendelt alkatrész (alkatrészek) automatikusan törlődnek a Vevő kosarából.

4.8.Az Eladó nem felelős az alkatrész (alkatrészek) kiszállásának elmaradásáért vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely egyéb kötelezettség nem teljesítésért, nem megfelelő teljesítéséért, amennyiben a nem teljesítés, vagy nem megfelelő teljesítés olyan esemény következménye, amely az Eladó ésszerű irányításán kívül esik, különösen, de nem kizárólag tűzeset, árvíz, vihar, lázadás, zavargások, háborút, nukleáris baleset és terrorcselekmény(a továbbiakban: vis maior) esetén.Amennyiben a vis maior helyzet harminc (30) napon túl is fennáll, bármely Fél jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben az Eladó köteles az előleget, illetve az esetlegesen már megfizetett vételárat kamatmentesen visszafizetni a Vevőnek. Az Eladó a szerződés jelen pontban írt nem teljesítéséért, nem megfelelő teljesítéséért, illetve a szerződés jelen pont szerinti megszüntetése esetén nem kötelezhető semminemű költség megtérítésére vagy kártérítés fizetésére.

5. Elállás a szerződéstől

5.1. Amennyiben a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján gyakorolhatja elállási jogát.Ebben az esetben a fogyasztónak minősülő Vevő – saját költségére – köteles az alkatrészt eredeti, sértetlen állapotban (a számlával együtt) haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belülvisszajuttatniaz Eladó fióktelepére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és eredeti, ép csomagolású) alkatrész visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő tizennégy (14) napon belül visszatéríteni a fogyasztónak minősülő Vevő részére azzal, hogyaz Eladó mindaddig visszatartja a teljes vételárat, amíg a fogyasztónak minősülő Vevő az alkatrészt (alkatrészeket) az Eladónak vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt (azokat) az Eladónak visszaküldte. A visszatérítéskor az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz kivéve, ha a fogyasztónak minősülő Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztónak minősülő Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.Elállás esetén az Eladó követelheti a Vevőtől az alkatrész jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából eredő értékcsökkenésmegtérítését.

5.2. A jelen ÁSZF 3.5., 4.8. pontjában, illetve a fogyasztónak minősülő Vevő esetén az előzőeken túlmenően az 5.1. pontban írtakon felül a Vevő nem jogosult elállni a szerződéstől.

5.3. Az Eladó jogosult a szerződéstől elállni, ha az alkatrészgyártó a megrendelést előre nem látható és az Eladónak fel nem róható okból nem teljesíti, illetve az alkatrész sérülten vagy hibásan érkezik meg. Az Eladó ebben az esetben köteles az előleget, illetve az esetlegesen már megfizetett vételárat kamatmentesen visszafizetni a Vevőnek. Az Eladó a jelen pontban írt elállási jogának gyakorlása miatt nem kötelezhető semminemű költség megtérítésére vagy kártérítés fizetésére.

6. Jótállás

6.1. Az Eladó aDanubeTruck Magyarország Kft. (a továbbiakban: DanubeTruck) által meghatározott gyári IVECO alkatrészek vonatkozásában, aDanubeTruckiránymutatásai és előírásai alapján az általa értékesített alkatrészekre az alábbi feltételekkel vállal jótállást a megrendelt alkatrész (alkatrészek) Vevő általi átvételétől számított tizenkét (12) hónap időtartamban. Az alkatrész (alkatrészek) vonatkozásában az Eladó a jótállás keretében kizárólag az alkatrész (alkatrészek) ellenértékét téríti meg a Vevő részére, az alkatrész (alkatrészek) cseréjének költségét kizárólag abban az esetben, ha a cserét az Eladó végezte el.

6.2. Az alkatrészre vonatkozó jótállás érvényesítésének feltétele, hogy a Vevő az általa hibásnak minősített alkatrésszel (alkatrészekkel) érintett járművet az Eladó fióktelepére beszállítsa vagy beszállíttassa, az alkatrész (alkatrészek) Eladótól történt vásárlását számlával igazolja és benyújtsa az alkatrész (alkatrészek) beépítését igazoló számlát, amely tartalmazza a beépítés dátumát, a jármű alvázszámát és a beépítéskori kilométeróra-állást. Amennyiben a Vevő bármely okból nem tudja az Eladó fióktelepére beszállítani, illetve beszállíttatni a járművet, azt jogosult bármelyik hivatalos IVECO márkaszervizbe beszállítani, illetve beszállítatni.

6.3. A Vevő a meghibásodást köteles haladéktalanul bejelenteni az Eladónak. A Vevő a közlés késedelméből eredő minden kárért felelős.

6.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy a hibás alkatrésznek (alkatrészeknek) a jótállás keretében történő kijavításáról, illetve kicseréléséről az Eladó aDanubeTruckbevonásával és ellenjegyzése alapján dönt, amelyhez az Eladó kötve van.

6.5. A hibás alkatrészt az Eladó köteles– aDanubeTruckdöntését, illetve a gazdaságosság és a gyorsaság szempontjait figyelembe véve – díjmentesen kijavítani vagy kicserélni. Jelentéktelen hiba miatt cserének nincs helye.

6.6. A jótállási igények érvényesítését kizárja, ha

a) a meghibásodott egységet elhanyagolták, rendeltetésellenesen használták, módosították, rendellenes kopási vagy elhasználódási jeleket mutat, illetve nem kapta meg a szervizelési leírásokban és az egyéb közleményekben ismertetett karbantartást;

b) az alkatrészt a gyártó vagy az Eladó által nem engedélyezett módon változtatták meg;

c) az alkatrészt nem a gyártó vagy az Eladó által meghatározott módon építették be;

d) a keletkezett hiba természetes kopás vagy elhasználódás következménye;

e) a hiba szakszerűtlen kezelésre, rendeltetésellenes vagy túlzott igénybevételre (például versenyen történő használat), közlekedési balesetre, elemi kárra, helytelen tárolásra vagy egyéb, az átadás után keletkezett okra vezethető vissza;

f) a Vevő nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezettségének, és ezzel további meghibásodást okoz;

g) nem engedélyezett, vagy nem megfelelő, illetve szennyezett üzemanyagokat, illetve adalék- és kenőanyagokat használnak;

h) a meghibásodást követően a Vevő vagy harmadik személy megbontja az alkatrészt, mielőtt az Eladó megvizsgálhatná azt, ide nem értve azt az esetet, ha a Vevő másik hivatalos IVECO márkaszervizbe szállítja, illetve szállíttatja be a járművet.

6.7. Nem terjed ki a jótállás a következőkre:

a) olyan károkra, amelyek az alkatrész vagy a fődarab helytelen használatával kapcsolatosak (karbantartás hiánya, rossz minőségű olaj használata, balesetek stb.);

b) olyan alkatrészeknek (gumiabroncsok, lengéscsillapítók, gömbfejek, szűrők, ablaktörlő lapátok, tengelykapcsoló- és fékbetétek, injektorok, izzók stb.) a cseréjére, amelyek rendes körülmények között is kopásnak és elhasználódásnak vannak kitéve, és a jármű rendes üzemeltetési költségét terhelik, kivéve, ha anyaghiba miatt válik szükségessé ezeknek a részeknek a cseréje;

c) olyan szerelvényekre, amelyekről hiányzik az IVECO azonosító (például tachográf, sebességkorlátozó, befecskendezőszivattyú, elektronikus vezérlőegység, váltómű, tengelyek);

d) olyan alkatrészre vagy fődarab egységekre, amelyeket nem eredeti IVECO alkatrészek felhasználásával javítottak meg.

6.8. Az Eladó nem vállalja a megjavított vagy kicserélt alkatrész meghibásodásával kapcsolatos további (például következményes) károk vagy kiadások, költségek megtérítésével kapcsolatos igények teljesítését, az Eladó kizárja kártérítési és megtérítési kötelezettségét az egyéb költségek (például autómentés költsége) vagy károk (különösen, de kizárólag elmaradt haszon) vonatkozásában. Az Eladó nem vállalja továbbá az olyan igények teljesítését sem, amelyek azokkal a további (például következményes) károkkal vagy kiadásokkal függnek össze, amelyek az esetlegesen meghibásodott egységnek nem rendeltetésszerű vagy olyan jellegű folyamatos használatából adódnak, amely használat feltételezhetően súlyosbította a hibát.

6.9. Ha egy alkatrész jótállás keretében megjavításra kerül, az nem jár az eredeti alkatrészre érvényes jótállás meghosszabbításával.

6.10. A jótállás a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti azzal, hogy az Eladó szavatosság jogcímén sem vállalja a 6.8. pontban hivatkozott további (például következményes) károk vagy kiadások, költségek megtérítését, e körben felelősségét kizárja.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Az Áruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra történő csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, a Weboldalon történő vásárlásra használt egyéb eszköze, illetve az azon, azokon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések teljesítése és azok feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli. Az Eladó a Vevő adatait kizárólag a jogszabályok erre vonatkozó rendelkezései alapján, illetve a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések teljesítése (különösen az alkatrészek Vevőhez történő szállítása) érdekében adhatja át harmadik személy részére. Az Eladó a Vevő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. Az Eladó bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására. Az esetleges módosítás a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.5. A jelen ÁSZF, illetve az annak alapján létrejövő szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

7.6. A Felek az esetleges vitáikat mindenekelőtt békés úton, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

7.7. A jelen ÁSZF-ben, és az annak alapján létrejövő szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire.

A jelen ÁSZF 2018. március 22. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

Dátum: 2018. március 22.

Láng Győző, ügyvezető
Levantex Kft. képviseletében

Levantex Kft. 1044 Budapest, Ipari Park u. 2. | Tel: 06-1-435-3000; Fax: 06-1-230-2983 | e-mail: alkatresz@iveco-levantex.hu