Általános  szerződési feltételek, jogok és feltételek.
 

  

A LEVANTEX KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
WEBOLDALON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTÉSHEZ
A jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Levantex Kft. (székhely: 2621 Verőce, Pf. 25., fióktelepek: 1044 Budapest, Ipari Park út 2., 2800 Tatabánya, Győri út 43., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-073866; adószám: 12207675-2-13, a továbbiakban: Eladó) és az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: Vevő; az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a Felek) weboldalon keresztül történő alkatrész-értékesítéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
1. Az ÁSZF hatálya, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területéről nyújtott, illetve a Magyar Köztársaság területére irányuló minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.iveco-levantex.hu/webshop weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházban (a továbbiakban: Áruház) keresztül történik.
1.2. Az Áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. Az Áruházban történő vásárlást bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult kezdeményezni, amennyiben (személyesen vagy képviselője útján) érvényesen és sikeresen regisztrál a Weboldalon, és a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
1.4. A Felek közötti szerződés a Vevő megrendelő adatlap  szerinti ajánlatának Eladó általi visszaigazolásával jön létre.
2. Regisztráció
2.1. Regisztrációra az Áruház főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor.
2.2. Az Eladót a Vevő által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszót elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A tévesen, illetve ponttalanul közölt adatok módosítását a Vevő a következő e-mailcímre küldött elektronikus levélben kezdeményezheti: levantex@iveco-levantex.hu Az Eladó az adatok pontosítása iránt az erre vonatkozó e-mail megérkezését követő (2) munkanapon belül intézkedik.
3. Megrendelés
3.1. Az alkatrészek lényeges tulajdonságaival, jellemzőivel, használatukra vonatkozó utasításokkal kapcsolatos kérdésekbenaz Eladó ügyfélszolgálata az alábbi elérhetőségeken és időtartamok alatt áll rendelkezésre; telefon: 061-435-3000 (hétfőtől péntekig 7.00-19.00 óráig, e-mail: levantex@iveco-levantex.hu
3.2. A vételár mindig a kiválasztott alkatrész mellett feltüntetett összeg, amely – ha nincs külön jelölve –, az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az alkatrészek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. Az Eladó ajánlati felhívása az ár tekintetében visszavonásig, illetve annak 3.4. pont szerinti módosításáig van érvényben, az árfolyamváltozás esetét ide nem értve. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mivel az Eladó listaárai az euro árfolyamához kötöttek, az Eladó saját egyoldalú döntése alapján jogosult a megrendelés időpontjához képest az euro árfolyama változásának megfelelően módosult vételárról kiállítani a számlát.
3.3. Ha a megrendelést követően olyan jogszabályváltozás kerül elfogadásra, vagy olyan hatósági intézkedés meghozatalára kerül sor (deviza-, vám-, adó-, illetékváltozás stb.), amely az árat kényszerűen érinti, az Eladónak jogában áll az árat egyoldalúan módosítani, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben a jogszabályváltozás vagy az állami, hatósági intézkedés azt indokolja.
3.4. Az Eladó fenntartja az Áruházból megrendelhető alkatrészek árai változtatásának jogát. A módosítás a már megrendelt alkatrészek vételárát nem érinti, az a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
3.5. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár szerepel a Weboldalon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra (például az alkatrész közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0,- Ft” vagy „1,- Ft” összegű ár), az Eladó nem köteles az alkatrészt a téves (hibás) áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges (helyes) áron történő szállítást. Ebben az esetben, ha a Vevő az Eladó által közölt tényleges (helyes) áron nem kívánja megvásárolni az alkatrészt, az ár közlésétől számított nyolc (8) napon belül közölt, az Eladónak címzett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállhat.
3.6. A megrendelést az Eladó csak a Weboldalon keresztül regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. Az Eladót a Vevő által tévesen, illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.7. A Vevő a megrendelés során tett nyilatkozatával a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.8. Az Eladó a Vevő megrendelésének (ajánlatának) megérkezését követően köteles a Vevő részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben az Eladó a Vevő megrendeléséről egy (2) munkanapon belül nem küld visszaigazolást, a Vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.
3.9. Az alkatrész a teljes vételár kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonában marad.
3.10. A Felek rögzítik, hogy a Vevő fizetési kötelezettségét akkor tekintik teljesítettnek, amikor az Eladó az alkatrész teljes bruttó vételárát kézhez kapta, vagyis a készpénzt az Eladó, illetve a szállítást végző személy részére átadta, illetve az átutalást a bank az Eladó bankszámláján jóváírta.
4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. Az Áruházban kiválasztott és megrendelt alkatrészeket az Eladó a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. A megrendelt alkatrészeket a Vevő – előzetes jelzése alapján – személyesen is átveheti az Eladó fióktelepein.
4.2. Az Eladó az Áruházban kiválasztott és megrendelt alkatrészeket a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő napon, előre egyeztetett szállítási időintervallumon belül, munkanapokon reggel 9.00 és délután 17.00 óra között szállítja házhoz saját szállítóeszközzel vagy harmadik személy igénybevételével. Meghatározott órára történő kiszállítást az Eladó csak a Felek közös megegyezése alapján vállal.
4.3. A Vevő köteles a személyes átvételkor, illetve a szállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni. A szállítással, illetve az átvett tételekkel kapcsolatos kifogásokról a Vevő kérésére az Eladó (illetve amennyiben a szállítást nem az Eladó végzi) a szállítást végző személy jegyzőkönyvet vesz fel.
4.4. Amennyiben a Vevő nem veszi át az alkatrészt az egyeztetett időben, az Eladónak jogában áll elállni a szerződéstől és kárainak, illetve költségeinek megfizetését követelni. Amennyiben a Vevő az egyeztetett időben az alkatrészt nem veszi át, az alkatrésszel összefüggő összes teher, kockázat és a kárveszély átszállnak a Vevőre, az Eladó pedig jogosult az átvétel időpontjáig felmerült tárolási díjat felszámolni és egyéb kárainak megtérítését követelni.
4.5. A szállítás Vevő által fizetendő díja a Magyar Köztársaság területén belül bruttó 1.490,- Ft, azaz Egyezernégyszázkilencven forint. Az Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja. A módosítás a már megrendelt alkatrészek szállításának díját nem érinti, az a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Nettó 50.000, azaz Ötvenezer forint rendelési összeg felett a kiszállítás díját az Eladó magára vállalja.
4.6. A Vevő az alkatrészek vételárát a szállítással, illetve személyes átvétellel egyidejűleg, készpénzben köteles megfizetni az Eladó részére. A Felek erre vonatkozó, külön írásbeli megállapodása esetén az Eladó – meghatározott összeg erejéig – kedvezményként biztosíthatja a Vevő részére az általa megrendelt alkatrészek vételárának átutalással történő kiegyenlítését. Az átutalással történő fizetés feltételeit a Felek külön megállapodása tartalmazza.
4.7 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy bankkártyás fizetés esetén,amennyiben a megrendelését 24 órán belül nem fizeti ki, a megrendelt alkatrészek automatikusan törlődnek a Vevő kosarából.
5. Elállás a szerződéstől
5.1. Amennyiben a Vevő a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján fogyasztónak minősül, a Korm. rendelet rendelkezései alapján gyakorolhatja elállási jogát. Ebben az esetben a Vevő – saját költségére – köteles az alkatrészt eredeti, sértetlen állapotban (a számlával együtt) haladéktalanul az Eladó budapesti fióktelepére visszajuttatni. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és eredeti, ép csomagolású) alkatrész visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat az elállást követő harminc (30) napon belül visszatéríteni a Vevő részére. Elállás esetén az Eladó követelheti a Vevőtől az alkatrész nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
5.2. A jelen ÁSZF 3.5. és 5.1. pontjában írtakon felül a Vevő nem jogosult elállni a szerződéstől.
5.3. Az Eladó jogosult a szerződéstől elállni, ha az alkatrészgyártó a megrendelést előre nem látható és az Eladónak fel nem róható okból nem teljesíti, illetve az alkatrész sérülten vagy hibásan érkezik meg. Az Eladó ebben az esetben köteles az előleget, illetve az esetlegesen már megfizetett vételárat kamatmentesen visszafizetni a Vevőnek. Az Eladó a jelen pontban írt elállási jogának gyakorlása miatt nem kötelezhető semminemű költség megtérítésére vagy kártérítés fizetésére.
6. Jótállás
6.1. Az Eladó az IVECO Fiat Magyarország Kft. (IVECO Központ) által meghatározott gyári IVECO alkatrészek vonatkozásában, az IVECO Központ iránymutatásai és előírásai alapján az általa értékesített alkatrészekre jótállást vállalhat, amely kötelezettségvállalás kinyilvánításának kizárólag az minősül, ha az Eladó jótállási jegyet ad át a Vevőnek. A jótállási jegy átadását kétség esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
6.2. Az alkatrészre vonatkozó jótállás érvényesítésének feltétele, hogy a Vevő dokumentumokkal igazolni tudja, hogy az alkatrészt az Eladótól vásárolta. Az Eladótól történő vásárlás igazolására be kell mutatni a számlát és a szállító levelet (személyes átvételre vonatkozó iratot), illetve a jótállási jegyet.
6.3. A Vevő a meghibásodást köteles haladéktalanul bejelenteni az Eladónak. A Vevő a közlés késedelméből eredő minden kárért felelős.
6.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy a hibának a jótállás keretében történő kijavításáról az Eladó az IVECO Központ bevonásával és ellenjegyzése alapján dönt, amelyhez az Eladó kötve van.
6.5. A hibás alkatrészt az Eladó köteles – az IVECO Központ döntését, illetve a gazdaságosság és a gyorsaság szempontjait figyelembe véve – díjmentesen kijavítani vagy kicserélni. Jelentéktelen hiba miatt cserének nincs helye.
6.6. A jótállási igények érvényesítését kizárja, ha
a) a meghibásodott egységet elhanyagolták, rendeltetésellenesen használták, módosították, rendellenes kopási vagy elhasználódási jeleket mutat, illetve nem kapta meg a szervizelési leírásokban és az egyéb közleményekben ismertetett karbantartást;
b) az alkatrészt a gyártó vagy az Eladó által nem engedélyezett módon változtatták meg;
c) a keletkezett hiba természetes kopás vagy elhasználódás következménye;
d) a hiba szakszerűtlen kezelésre, rendeltetésellenes vagy túlzott igénybevételre (például versenyen történő használat), közlekedési balesetre, elemi kárra, helytelen tárolásra vagy egyéb, az átadás után keletkezett okra vezethető vissza;
e) a Vevő nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezettségének, és ezzel további meghibásodást okoz;
f) nem engedélyezett, vagy nem megfelelő, illetve szennyezett üzemanyagokat, illetve adalék- és kenőanyagokat használnak;
g) a meghibásodást követően a Vevő vagy harmadik személy megbontja az alkatrészt, mielőtt az Eladó megvizsgálhatná azt.
6.7. Nem terjed ki a jótállás a következőkre:
a) olyan károkra, amelyek az alkatrész vagy a fődarab helytelen használatával kapcsolatosak (karbantartás hiánya, rossz minőségű olaj használata, balesetek stb.);
b) olyan alkatrészeknek (gumiabroncsok, lengéscsillapítók, gömbfejek, szűrők, ablaktörlő lapátok, tengelykapcsoló- és fékbetétek, injektorok, izzók stb.) a cseréjére, amelyek rendes körülmények között is kopásnak és elhasználódásnak vannak kitéve, és a jármű rendes üzemeltetési költségét terhelik, kivéve, ha anyaghiba miatt válik szükségessé ezeknek a részeknek a cseréje;
c) olyan szerelvényekre, amelyekről hiányzik az IVECO azonosító (például tachográf, sebességkorlátozó, befecskendezőszivattyú, elektronikus vezérlőegység, váltómű, tengelyek);
d) olyan alkatrészre vagy fődarab egységekre, amelyeket nem eredeti IVECO alkatrészek felhasználásával javítottak meg.
6.8. Az Eladó nem vállalja a megjavított vagy kicserélt alkatrész meghibásodása révén adódó további (például következményes) károk vagy kiadások megtérítésével kapcsolatos igények teljesítését. Az Eladó nem vállalja továbbá az olyan igények teljesítését sem, amelyek azokkal a további (például következményes) károkkal vagy kiadásokkal függnek össze, amelyek az esetlegesen meghibásodott egységnek nem rendeltetésszerű vagy olyan jellegű folyamatos használatából adódnak, amely használat feltételezhetően súlyosbította a hibát.
6.9. Ha egy alkatrész jótállás keretében megjavításra kerül, az nem jár az eredeti alkatrészre érvényes jótállás meghosszabbításával.
6.10. A jótállásra egyebekben a jótállási jegy mellé adott IVECO tájékoztatóban foglalt feltételek és korlátozások irányadóak.
6.11. A jótállás a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. Az Áruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
7.2. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra történő csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
7.3. Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések teljesítése és azok feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli. Az Eladó a Vevő adatait kizárólag a jogszabályok erre vonatkozó rendelkezései alapján, illetve a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések teljesítése (különösen az alkatrészek Vevőhez történő szállítása) érdekében adhatja át harmadik személy részére. Az Eladó a Vevő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
7.4. Az Eladó bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására. Az esetleges módosítás a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
7.5. A jelen ÁSZF, illetve az annak alapján létrejövő szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
7.6. A Felek az esetleges vitáikat mindenekelőtt békés úton, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
7.7. A jelen ÁSZF-ben, és az annak alapján létrejövő szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseire.
A jelen ÁSZF 2010. június 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
Dátum: 2010.06.01.

 
Nováczki Zsolt ügyvezető
Levantex Kft. képviseletében

 
 

 

Levantex Kft. 1044 Budapest, Ipari Park u. 2. | Tel: 06-1-435-3000; Fax: 06-1-230-2983 | e-mail: alkatresz@iveco-levantex.hu